Het Driespan & The Next Page

Alle professionals die met kinderen of volwassenen werken zijn verplicht om met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. Het Driespan schoolde medewerkers via trainingen van The Next Page.
The Next Page

Eén van de doelen van die meldcode is dat scholen en zorginstellingen vaker, sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van geweld en mishandeling. De meldcode voorziet in een stappenplan dat de professional bij het signaleren en handelen behulpzaam is.

Met hulp van e-learningmodules van The Next Page, een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor een veilige ontwikkelomgeving voor kinderen, is een aantal medewerkers van Het Driespan in het gebruik van het stappenplan geschoold. Maatschappelijk werkster Mieke Bastiaansen: "Het stappenplan creëert een cultuur van openheid, het houdt je alert en dient als een soort checklist. Ga met ouders in gesprek, overleg met collega’s en deskundigen en deel je zorgen, zodat in een vroeg stadium passende hulp kan worden geboden en een melding misschien juist kan worden voorkomen. Niets erger dan dat je niets doet en de situatie escaleert. Dat moet je als professional niet willen."

Mariëlle Jekel is onderwijskundig ontwikkelaar bij The Next Page. Zij ontwikkelt de cursussen samen met een inhoudsdeskundige en de betreffende beroepsgroep. "In het speciaal onderwijs heeft men er al meer oog voor”, vertelt ze. “Het Driespan is daar een mooi voorbeeld van. Wij leren leerkrachten en zorgprofessionals laagdrempelig hun zorgen met ouders te bespreken. Leerkrachten die signalen oppikken, in gesprek gaan en hulp bieden, steunen ouders de balans weer te herstellen. Alle leerkrachten moeten bij signalen van kindermishandeling in actie komen. Je wilt als leerkracht tenslotte dat de kinderen in je klas veilig op kunnen groeien. En als een kind lekker in zijn vel zit, worden zijn of haar schoolprestaties ook beter."

Deel deze pagina op