Street-wise

Logo Street-wise Koraal
Koraal werkt continu aan de verbetering van haar zorg en ondersteuning voor jeugdigen met LVB-plus problematiek. Dit zijn jeugdigen tot 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking, die daarnaast complex gedrag vertonen. Veel jeugdigen met een LVB+ functioneren prima in de maatschappij. Maar er zijn ook jeugdigen die naast hun cognitieve beperking tevens een beperking hebben in hun sociaal aanpassingsvermogen en last hebben van bijkomende (psychiatrische) problematiek. Dit vraagt complexe zorg waarbij er momenteel niet altijd een passend en compleet aanbod voorhanden is.

In de loop der jaren hebben ook de samenwerkende gemeenten in Zuid-Limburg  gemerkt hoe belangrijk het is om vroegtijdig de LVB+ problematiek te (h)erkennen. Ze concluderen dat er jarenlange hulpverlening is verleend, die onvoldoende aansloot bij deze jeugdigen en daardoor niet effectief was. Om te voorkomen dat jeugdigen in de toekomst nog tussen wal en schip raken, hebben de Zuid Limburgse gemeenten Koraal  gevraagd om een gerichte oplossing te vinden.

Binnen Koraal hebben we daarom Street-wise ontwikkeld. Een innovatief project dat onder andere gericht is op het herkennen van LVB+-problematiek in een vroeg stadium. Street-wise biedt een LVB+ module aan de nulde en eerstelijnszorg, die gericht is op het (h)erkennen van een LVB+ en wat dit vraagt in de praktijk. Hierbij zijn attitude en bejegening belangrijke succesfactoren om al bij de voordeur van de zorg tot een goede samenwerkingsrelatie te komen met een jeugdige. Tevens richt Street-wise zich op het efficiënter integreren van het intern aanbod van Koraal Groep alsook het bevorderen van ketensamenwerking rond de jeugdige. Op deze manier wordt er gestreefd naar een sluitend behandel- en begeleidingsaanbod specifiek voor de jeugdige met LVB-plus problematiek.

Het innovatieproject Street-wise richt zich nu op drie specifieke doelgroepen, LVB in combinatie met kwetsbare gezinnen en/of met tienerouders. 

Lees meer over onze uitgangspunten en doelgroepen

Deel deze pagina op