Street-wise

Het innovatieproject Street-wise richt zich nu op drie specifieke doelgroepen, LVB in combinatie met kwetsbare gezinnen, met tienerouders en/of met drugsproblematiek. 

Binnen Street-wise verbinden we de zorg en ondersteuning zo veel mogelijk met de leefwereld van de jeugdige en de maatschappij. We delen onze kennis over LVB+ problematiek met partijen die in de nulde en eerstelijnsjeugdzorg actief zijn. Daarnaast zetten we onze beproefde methodieken en instrumenten efficiënt in en werken we met onze ketenpartners aan vernieuwing.

We geloven in een kleinschalige aanpak en realiseren vernieuwing door aan de slag te gaan met individuele jeugdigen en diens systeem. Als de aanpak zich heeft bewezen gaan we ‘opschalen’. We leren dus door te doen. In nauwe samenspraak met jeugdigen en ketenpartners werken we stapsgewijs toe naar een vernieuwde en betere aanpak.

LVB+ Kwetsbare gezinnen
LVB+ Kwetsbare gezinnen
Dit project richt zich op kwetsbare en multi-problem gezinnen waarbij minimaal één van de gezinsleden een licht verstandelijke beperking heeft. We zijn er ook voor gezinnen waar hulpverlening te lang op zich heeft laten wachten, of waar eerdere hulpverlening onvoldoende antwoord heeft weten te bieden.
Lees meer

De focus ligt op ambulant waar mogelijk. Wanneer noodzakelijk kan een tijdelijke gezinsopname gerealiseerd worden.

Onze focus ligt op het hele gezin én hierbij gaan we systematisch te werk met onze beproefde methodiek DOEN. Deze methodiek gaat uit van ervaringsleren, waarbij op een motiverende en stimulerende manier de krachten van het gezin worden aangeboord en versterkt. Ons doel is om de draagkracht van het gezin te versterken, waardoor het tijdig inzetten van een lichte en kortdurende interventie een groot effect kan hebben.  

Vanzelfsprekend delen we onze expertise in de samenwerking met ketenpartners zoals huisartsen, CJG, consultatiebureaus, politie, scholen en andere begeleidende instanties.

LVB+ Tienerouders
LVB+ Tienerouders
Tot voor kort was er in de regio Zuid-Limburg vraag naar een specifiek aanbod voor tienerouders met een LVB+. Daar heeft Koraal Groep nu een antwoord op met de ontwikkeling van het project ‘Tienerouders’.
Lees meer

Hierbij richten we ons op jonge ouders met als doel hen te leren zo zelfstandig mogelijk hun kind op te voeden. Ook hier geldt dat ‘er vroeg bij zijn’ van essentieel belang is. Daarom investeren we in:

  • Training en voorlichting aan jongens en meisjes met een LVB+
     
  • Kennisoverdracht aan zorgverleners in de eerste lijn gericht op herkenning en vroegsignalering, zodat tijdig ondersteuning kan worden ingezet, bij voorkeur al tijdens het begin van de zwangerschap. Met een deelname aan het overleg risicozwangeren wordt aangesloten bij de medische hulpverlening.
     
  • Bieden van gerichte behandeling, ondersteuning en begeleiding. Daarbij richten we ons op alle levensgebieden van wonen, werken, opvoeden, financiën, vrije tijdsbesteding en het sociaal netwerk. Daarmee streven we een duurzaam zelfstandig gezinsleven na. Als er sprake is van een behandelvraag kan dat tijdelijke opname betekenen, maar uitgangspunt is dat we de zorg en ondersteuning in de leefomgeving van de tienerouders aanbieden. Samen werken aan een stevig fundament, midden in de samenleving.  Hierin zorgt de ketensamenwerking met Radar en Levanto voor een compleet aanbod van acute opname tot behandeling en begeleiding met een voorkeur voor ambulant traject.
LVB+ Drugsproblematiek
LVB+ Drugsproblematiek
Middelengebruik komt vaak voor binnen de LVB+ doelgroep, maar deze jeugdigen zijn niet gebaad bij de reguliere verslavingszorg. Omdat dergelijke trajecten niet toegespitst zijn op de complexe LVB+ problematiek vallen jeugdigen vaak uit. Daarom ontwikkelt Street-wise namens Koraal Groep, in samenwerking met Mondriaan verslavingszorg een effectief traject waarbij kennis en ervaring wordt gebundeld.
Lees meer

Het is belangrijk om direct actie te ondernemen op moment dat een jeugdige aangeeft te willen starten met een behandeling. Dit doen we samen met Mondriaan Preventie en Mondriaan Jongeren en Middelen, waarmee we ook stevig inzetten op kennisoverdracht en preventie.

De training Open en Alert stimuleert organisaties tot een open houding en een alerte aanpak van problemen vanwege dit gebruik. Gastenhof-medewerkers worden getraind volgens deze methodiek, zodat een stevig fundament ontstaat waarmee de organisatie adequaat kan reageren op middelengebruik. Ook zetten we in op kennisoverdracht bij gemeentelijke wijkteams en bij andere zorgverleners actief in de eerstelijns.

De training Moti4 richt zich op de jongeren zelf. Een laagdrempelige en effectieve interventie om de overgang naar problematisch gebruik te voorkomen. Moti4 is gericht op kennisoverdracht, bewustwording, motiverende gespreksvoering en het versterken van de weerbaarheid van de jongere. Daarbij bepaalt de jongere zelf hoe en waaraan hij of zij wil werken.

Klik hier voor meer informatie over de Boekenlegger: herken middelengebruik, do’s en dont’s.

Deel deze pagina op