Concernstichting

De concernstichting van Koraal is gevestigd in Sittard. De Raad van Bestuur deelt hier een pand met de concernondersteunende diensten. Ook vergadert de Raad van Toezicht vaak op deze locatie.
Raad van Bestuur
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur geeft leiding aan Koraal en bestuurt de stichtingen. De eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen het concern ligt dus bij dit orgaan. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Lees meer

De Raad van Bestuur van Koraal bestaat uit twee leden: de heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik (voorzitter) en mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven.

In het onderstaande overzicht ziet u welke secretaresse het eerste aanspreekpunt is voor welke bestuurder. De secretaris van de Raad van Bestuur ondersteunt de leden van de Raad van Bestuur.

Bestuurssecretariaat
 
      
Secretaresse Bestuurder Telefoon    E-mail
Sandra Dierikx Radboud Quik 046 - 477 53 02   sdierikx@koraalgroep.nl
Jolanda Dirx Ingrid Widdershoven 046 - 477 52 60 jdirx@koraalgroep.nl
  
Secretaris Raad van Bestuur
Maurice Caris 046 - 477 53 03 mcaris@koraalgroep.nl


 

 Download het Reglement Raad van Bestuur Koraal

Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op hoe de Raad van Bestuur leiding geeft aan Koraal en hoe dit orgaan de afzonderlijke stichtingen bestuurt. De Raad van Toezicht is hierbij een klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur.
Lees meer

Een aantal belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig, te weten:
 

 • Duurzame samenwerking van de concernstichting met andere rechtspersonen evenals de verbreking van zodanige samenwerking.
 • Duurzame samenwerking van één of meer werkstichtingen in de vorm van een fusie met een andere rechtspersoon.
 • De vaststelling van de begroting van de concernstichting, de geconsolideerde jaarrekening van het concern en het concernjaarverslag.
 • Ingrijpende wijzigingen in de samenstelling en/of structuren van het concern.
 • Aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de concernstichting en/of één van de werkstichtingen.
 • De vaststelling en wijziging van het (strategisch) meerjarenbeleidsplan met de financiële meerjarenraming evenals het jaarlijkse beleidsplan van het concern.
 • Het aanvragen van collectief ontslag bij één van de werkstichtingen.


De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, ieder met een eigen specifieke deskundigheid:

Naam Deskundigheid
Mevrouw drs. G.J.J. Prins
(voorzitter)
 
Bestuurlijke ervaring, communicatie, innovatie en verandering
De heer G.J.W.C.M. Tibosch
MPM (vice-voorzitter)
 
Onderwijs, communicatie en bestuurlijke ervaring
De heer D. Lodewijk MBA

 
Algemene bestuurlijke ervaring en financiële deskundigheid.
De heer drs. ir. M.A. Mittelmeijer

 
Bestuurlijke ervaring, onderwijs en financiële deskundigheid
De heer Mr. L.W.P.A.M Op 't Hoog Bestuurlijke ervaring, juridische ervaring en specifieke kennis op het gebied van sociaal beleid en arbeidsverhoudingen
 
Mevrouw drs. A.T.A.G. Schavemaker- Duerincks MBA Algemene bestuurlijke ervaring en zorg
De heer dr. ir. M.J de Graaf Innovatie
 


Download het Reglement Raad van Toezicht Koraal 
Download de Visie op toezicht houden bij Koraal

Geneesheer-directeur
Geneesheer-directeur
Uit opgedane ervaringen, zowel binnen Koraal als daarbuiten, blijkt dat de kwaliteit van zorg bevorderd wordt als zowel het BOPZ-beleid als het algemeen medisch beleid in één hand is. Door het benoemen van een Geneesheer-directeur zijn deze taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden juridisch
vastgelegd.
Lees meer

Inge Koopmans is geneesheer-directeur bij Koraal. Zij is verantwoordelijk voor het BOPZ-beleid en voor het toezicht op de rechtspositie van cliënten. Wat zijn haar bevoegdheden?
 

 • Het nemen van beslissingen ten aanzien van het verrichten van gedwongen opnames en uitvoeren van dwangbehandeling.
   
 • Het geven van aanwijzingen aan professionals (behandelaren (medisch, psychiatrisch en gedragsmatig), consulenten, (groeps)begeleiders en (groeps)opvoeders), de lijnorganisatie (zorgmanagers, clustermanagers, teammanagers en directeuren) en de Raad van Bestuur met betrekking tot BOPZ-aangelegenheden. Dat betekent: het te voeren medisch beleid, het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het beschermen van de rechtspositie van de cliënt.
   
 • Het adviseren van de Raad van Bestuur, de lijnorganisatie en professionals over juridische en ethische aspecten en kwaliteit van zorg en het signaleren van tekortkomingen in de kwaliteit van zorg in brede zin bij de Raad van Bestuur. In voorkomende gevallen heeft de Geneesheer-directeur een rechtstreekse escalatiemogelijkheid bij de Raad van Toezicht.

Bestuursbureau
Bestuursbureau
Het Bestuursbureau ondersteunt de Raad van Bestuur bij de voorbereiding en de uitvoering van haar besluiten. Daarnaast adviseert het Bestuursbureau de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de stichtingen van Koraal bij organisatievraagstukken en beleidsaangelegenheden.
Lees meer

Om ontwikkelingen goed op elkaar af stemmen, onderhoudt het Bestuursbureau ook contacten met de directeuren van de stichtingen, hoofden van de concernondersteunende diensten, overige leidinggevenden, medezeggenschapsorganen en verschillende externe belanghebbenden. Tot het bestuursbureau behoren de secretaris van de Raad van Bestuur en het bestuurssecretariaat.

Bestuurssecretariaat
T 046 - 477 52 60
E bestuursbureau@koraalgroep.nl
P Postbus 5109, 6130 PC Sittard

Koraal Support
Koraal Support
Koraal Support ondersteunt de concernstichting en de stichtingen van Koraal met inhoudelijke deskundigheid op het gebied van zorg, onderwijs, arbeidsintegratie en kwaliteit.
Lees meer

Daarnaast richt Koraal Support zich ook op aandachtsgebieden en thema’s die sterk afhankelijk zijn van deze primaire thema’s. Denk hierbij aan organisatie, zorgregistratie en financiering.

Koraal Support stimuleert en ondersteunt bij vernieuwing. In het kader van de full service-filosofie draagt dit centrale onderdeel haar steentje bij door bijvoorbeeld de ontwikkeling van kennis en de bevordering van kennisverspreiding tussen de verschillende stichtingen.

Er is een belangrijke rol voor Koraal Support weggelegd op beleidsmatig vlak. De medewerkers van de afdeling maken en verhelderen beleid en brengen ontwikkelingen uit onze omgeving binnen de organisatie. Ook op juridisch vlak is Koraal Support onderlegd. Daarnaast ondersteunen de medewerkers bij kwaliteitszorg, bijvoorbeeld met behulp van kwaliteitsmanagementsystemen.

Een concreet voorbeeld van een dienst van Koraal Support is het Centraal Service Bureau. Dit is het overkoepelende servicebureau van alle stichtingen. Niet alleen medewerkers kunnen hier terecht met hun vragen, maar het Centraal Service Bureau coördineert ook externe hulpvragen.

Meer informatie
U kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met Koraal Support. Natuurlijk is het ook mogelijk om een bezoek te brengen aan ons loket in Sittard. In dat geval vragen we u om vooraf een afspraak te maken, zodat we uitgebreid de tijd voor u kunnen nemen.

Contactgegevens
T 046 - 477 52 71
E info@koraalgroep.nl
P
 
Postbus 5109, 6130 PC Sittard
Bezoekadres Koraal Support
Valkstraat 14
6135 GC Sittard

Concernondersteunende diensten
Concernondersteunende diensten
De concernondersteunende diensten ondersteunen de Raad van Bestuur en de directeuren van de stichtingen van Koraal.
Lees meer

Koraal kent vijf concernondersteunende diensten:

Servicecentrum ICT (DIA)
Het Servicecentrum ICT ondersteunt de informatievoorziening binnen Koraal. Het houdt zich bezig met ICT (meerjaren)beleid, informatiemanagement, beheer van infrastructuur en (rand)apparatuur, implementatie van informatiesystemen, applicatiebeheer, management informatie, het verzorgen van gebruikersinstructie en -support.

Economische Administratieve Dienst (EAD)
De afdeling EAD houdt zich bezig met de financiële administratie, planning en control, interne controle en treasury.

Service-organisatie
Deze centrale afdeling ontwikkelt en bewaakt de meerjarenhuisvestingsplanning en houdt zich bezig met het behouden, verbouwen, verwerven of verkopen van onroerend goed van Koraal. Daarnaast verzorgt deze afdeling alle facilitaire dienstverlening binnen Koraal.

Sociale Zaken
De afdeling Sociale Zaken houdt zich bezig met het sociaal beleid binnen Koraal. Aandachtsgebieden hierbij zijn: competentiemanagement, opleidingsbeleid, loopbaanbeleid, werving en selectie, leiderschapsstijl en ziekteverzuim, secundaire arbeidsvoorwaarden, roosterbeleid en arbeidswaardering.

Afdeling Communicatie
Afdeling Communicatie geeft vorm aan het corporate communicatiebeleid van Koraal. Ook adviseert en ondersteunt deze afdeling de werkstichtingen van Koraal bij de meest uiteenlopende communicatievraagstukken.

Deel deze pagina op