Michaëlschool

De Michaëlschool in Boxtel is een orthopedagogische onderwijsinstelling voor gespecialiseerde onderwijszorg ,die onderwijs biedt aan leerlingen in de leeftijd van 6 tot ongeveer 20 jaar met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek gecombineerd met een licht verstandelijke beperking.

De Michaelschool heeft 2 verschillende doelgroepen:

  • Leerlingen die opgenomen zijn of naschoolse dagbehandeling krijgen bij behandelinstituut De La Salle. Veel leerlingen wonen op het terrein.
  • Leerlingen zonder behandeling vanuit De La Salle. Zij komen veelal met de taxi naar school.

De school kent 3 afdelingen: Het SO, het VSO en de Kompas groepen (geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg).

Het SO
Het SO biedt onderwijs aan leerlingen die functioneren op moeilijk lerend niveau, waarbij er sprake is van een belemmerende gedragscomponent.

Het aanbod kenmerkt zich door een gestructureerde, voorspelbare, veilige omgeving met ruimte en empathie, ondersteund door een beloningssysteem. Er is speciale aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden en omgangsvormen.

Als methode voor stimulering van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruikt de Michaëlschool ‘Kinderen en hun sociale talenten’.

Het VSO
 Het VSO bereidt leerlingen voor op deelname aan het arbeidsproces door middel van praktische vorming. Daar waar mogelijk wordt de leerlingen wel de mogelijkheid geboden om certificaten te halen. Binnen het VSO hebben de leerlingen in de bovenbouw keuze uit verschillende leerroutes namelijk: plant, dier en buitenwerk, techniek, economie en zorg en welzijn. 

De nadruk van het onderwijs ligt op de arbeidstoeleiding en de verzelfstandiging van leerlingen. In dit traject is expliciet aandacht voor de sociale en werknemers vaardigheden.

Bij de voorbereiding op werk speelt het stagetraject (intern en extern) een belangrijke rol. De interne stage wordt gelopen op een leerwerkbedrijf van De La Salle. Tijdens de externe stages worden de leerlingen begeleid door jobcoaches van ‘Sterk in Werk’.
 

De Michaëlschool ligt op het terrein van De La Salle. Daar de drie partijen (De La Salle, Sterk in Werk en Michaelschool) op 1 terrein zijn gevestigd is er een nauwe samenwerking. Vanuit de 1 kind - 1 plan gedachte worden onderwijs/zorg/arbeids trajecten uitgezet.

Waar is de Michaëlschoolgevestigd?          
Michaëlschool
Schijndelseweg 3
5283 AB Boxtel

Meer informatie
Heeft u als ouder/verzorger vragen over het onderwijs van Het Driespan? Dan kunt u contact opnemen met:

0411 - 652222 
E michaelschool@koraalgroep.nl 
I http://www.salthoonderwijs.nl

          

Deel deze pagina op