Het Driespan

Het Driespan
Het Driespan verzorgt in de regio West-Brabant speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis.

Het onderwijs wordt gegeven op elf scholen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Rijsbergen, Breda en Oosterhout. Elke locatie heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Het Driespan werkt in de regio met veel partners samen. Belangrijke partners zijn Saltho Onderwijs, Jeugdzorg, GGZ Breburg, Tender, OCB en het ministerie van Justitie, maar natuurlijk ook het regulier onderwijs, ouders/verzorgers van de leerlingen en de gemeenten.

Naast het verzorgen van onderwijs op eigen scholen biedt Het Driespan ambulante begeleiding aan leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers in het regulier onderwijs. Onze ambulante begeleiders begeleiden - vanuit onze specifieke expertise - leerlingen binnen het regulier onderwijs.

De scholen van Het Driespan:
 

 • De Fakkel verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 13 jaar oud in de omgeving Roosendaal – Bergen op Zoom en omstreken. De Fakkel richt zich op leerlingen die functioneren tussen moeilijk lerend en bovengemiddeld niveau.
   
 • De Kei is een orthopedagogische onderwijsinstelling voor gespecialiseerde onderwijszorg die ondersteuning en begeleiding biedt aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 18 jaar met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen en hun ouders/verzorgers.
   
 • De Koperakker verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd tussen de 4 en 13 jaar wonend in de regio Oosterhout/ Breda/ Zundert en omstreken en aan leerlingen die in behandeling zijn bij JUZT.
   
 • De Kornalijn is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet optimaal opgevangen kunnen worden. De school richt zich op kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar met expliciete sociale en/of emotionele problemen.
   
 • De Muldersteeg verzorgt speciaal onderwijs in de regio Oosterhout en omstreken / Breda.De Muldersteeg is, vanwege haar samenwerking met Kempenhaeghe, speciaal ingericht voor leerlingen met (of het vermoeden van) een neurologisch bepaalde leer/ontwikkelingsstoornis.
   
 • De Singel biedt gespecialiseerde onderwijszorg aan leerlingen in de basisschoolleeftijd met expliciete gedrags- en/of psychiatrische problemen welke didactisch gezien op het niveau van moeilijk lerende kinderen functioneren.
   
 • Het Aventurijncollege biedt Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) aan voor de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL), Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) en de Theoretische Leerweg (TL) en richt zich op een uitstroom naar regulier VMBO, MBO niveau 1 t/m 4 of HAVO.
   
 • Het Berkenhofcollege biedt praktijkgericht onderwijs aan. Dit onderwijs is erop gericht leerlingen, in de leeftijd van 12 tot maximaal 18 jaar oud, voor te bereiden op deelname aan het arbeidsproces door middel van praktische vorming.
   
 • Het Brederocollege biedt HAVO leerjaar 1 tot en met 5, alle profielen en VMBO op BBL, KBL en TL niveau in de sectoren Economie, Techniek, Landbouw en Zorg & Welzijn. Het onderwijsaanbod richt zich op uitstroom naar MBO en HBO.
   
 • Het Ginnekencollege is een orthopedagogische onderwijsinstelling voor gespecialiseerde onderwijszorg binnen de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker.
   
 • Het Warandecollege biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar op VMBO BBL, KBL en TL niveau. Bovendien richt Het Warandecollege zich de komende jaren op het inrichten van een aanbod MBO-entree opleidingen.
   

Contact     
Algemeen directiekantoor
Hof van den Houte 61
4873 AZ  Etten-Leur

076 - 50 25 990
E infodriespan@koraalgroep.nl
I www.hetdriespan.nl

          

Deel deze pagina op