Het Dok

Het Dok
Het Dok biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 14 tot 23 jaar die (al of niet tijdelijk) niet deel kunnen nemen aan het regulier (speciaal) onderwijs. Het Dok is een formele nevenvestiging van de Michaëlschool in Boxtel. Het Dok biedt geïntegreerde zorg, onderwijs en arbeid aan mensen met beperkingen en/of belemmeringen op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied.

“Elke dag weer een nieuwe kans”. Onze doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar die onderwijsbelemmeringen ondervinden als gevolg van psychische problemen, psychiatrische stoornis of om andere redenen zijn vastgelopen in het onderwijs. 


Onze voornaamste doelstelling is om jongeren zoveel mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar het reguliere onderwijs ofwel voor te bereiden op een passende arbeidsplek.

We bieden daarom theoretisch onderwijs, (technisch) beroepsvoorbereidend onderwijs en vormend onderwijs (met name gericht op zelfredzaamheid). Voor leerlingen afkomstig uit de regio bieden wij nazorg. Dat doen wij door contacten te onderhouden met vervolgscholen en individuele leerlingen te begeleiden naar die vervolgschool.

Een goede sfeer en bejegening zijn erg bepalend voor de manier waarop de leerlingen de school beleven. Binnen de school streven we naar een heldere structuur, waarbinnen veiligheid en overzicht gewaarborgd zijn. Er gelden eenduidige en transparante omgangs- en gedragsregels in school. Jongeren hebben recht op een eigen plaats binnen de school. Ze moeten zich veilig kunnen voelen en weten dat ze "er mogen zijn". In al hun handelen doen de docenten een beroep op de "gezonde kant" van de leerling, dat wil zeggen dat we altijd uitgaan van wat leerlingen kunnen.
 

Waar is Het Dok gevestigd?          

Postadres
VSO Het Dok
Postbus 909
5600 AX Eindhoven

Bezoekadres
VSO Het Dok
Dr. Poletlaan 40
5626 ND Eindhoven

Meer informatie
Heeft u als ouder/verzorger vragen over het onderwijs van Het Dok? Dan kunt u contact opnemen met:

040 – 26 136 70
E hetdok@koraalgroep.nl
I www.salthoonderwijs.nl

          

Deel deze pagina op