Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid Koraal
Volgens Koraal is kwaliteit de bekwaamheid om aan de behoeften en verwachtingen van de cliënten te voldoen. Kwaliteit is dus geen toeval, maar een bewuste keuze. We werken voortdurend aan het op peil houden van het kwaliteitsniveau dat de cliënt van ons mag verwachten.

Kwaliteitsrapport
Een uitgebreide en actuele beschrijving van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid treft u aan in het Kwaliteitsrapport Koraal 2017, dat u via onderstaande link kunt downloaden.

Klik hier om het Kwaliteitsrapport Koraal 2017 te bekijken
Klik hier om de cliëntenversie van het Kwaliteitsrapport 2017 te bekijken


Kwaliteitsmanagementsystemen
Een kwaliteitsmanagementsysteem is onmisbaar bij het waarborgen van de kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning die we bieden. Dit wordt onderstreept door de verschillende keurmerken die Koraal en de meeste van haar regio’s  mogen voeren. Een keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De Normen voor goed bestuur en toezicht bevat regels die we ons zelf opleggen voor het waarborgen van goed bestuur.

Zie hieronder welke kwaliteitsmanagementsystemen binnen Koraal van toepassing zijn:
 

Keurmerk ISO voor de zorg
Keurmerk ISO voor de zorg
De regio’s Parkstad, Maastricht/Heuvelland/Westelijke Mijnstreek en Noord- en Midden-Limburg dragen het keurmerk NEN-EN 15224: 2012 (ISO voor de zorg).
Lees meer

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij elke zorgprofessional. Het is een logisch gevolg dat ook aan de bedrijfsvoering van de zorginstelling als geheel kwaliteitseisen worden gesteld. Ketenzorg, marktwerking en patiëntveiligheid zijn ontwikkelingen die een steeds zwaarder beroep doen op de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Met certificatie op deze norm toont de zorg- of welzijnsinstelling aan hun kwaliteitsmanagement op orde te hebben.

Om kwaliteit in zorg en welzijn te definiëren, moeten volgens NEN-EN 15224 kwaliteitskenmerken worden vastgesteld. De norm bevat de eis dat de zorgorganisatie haar visie op beleid voor kwaliteit definieert en kwaliteitskenmerken bepaald voor de eigen context/situatie.

Ten aanzien van de kwaliteitskenmerken wordt in NEN-EN 15224 de volgende kwaliteitseisen, met betrekking tot kwaliteitskenmerken in zorg en welzijn, in beschouwing genomen:
 

 • Geschikte, correcte zorg
 • Beschikbaarheid
 • Continuïteit van zorg
 • Doeltreffendheid
 • Doelmatigheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Zorg gebaseerd op bewijs en kennis
 • Op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit
 • Betrokkenheid van de zorgontvanger
 • Cliënt-/patiëntveiligheid
 • Tijdigheid/toegankelijkheid


Meer informatie
Wilt u meer weten over het Keurmerk ISO voor de zorg? Bezoek dan de website van NEN.
 

Keurmerk NEN-EN-ISO 9001:2015-certificaat
Keurmerk NEN-EN-ISO 9001:2015-certificaat
Binnen Koraal zijn het Expertise Centrum, de regio Noordoost-Brabant en Sterk in Werk zijn in het bezit van het keurmerk NEN-EN- ISO 9001:2015.
Lees meer

Kwaliteit is de bekwaamheid om aan de behoeften en verwachtingen van de jeugdigen, ouders en professionals te voldoen.

Kwaliteit is geen toeval, maar een bewuste keuze. We werken voortdurend aan het op peil houden van het kwaliteitsniveau dat de jeugdige, ouders en professionals van ons mogen verwachten. Dit doet men onder andere door het behalen én behouden van het ISO 9001:2015 certificaat, de klachtenregeling en het meten van de cliënttevredenheid.

Door het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat betekent het dat:

 • de klant principieel centraal stelt.
 • voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.
 • de zaken intern goed op orde heeft.
 • een betrouwbaar ingerichte bedrijfsvoering heeft.
   

Ook de concernstichting werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat is voorzien van een kwaliteitscertificaat, namelijk het NEN-EN-ISO 9001:2015-certificaat. De norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. In deze norm staat de verhouding tussen klant (bijvoorbeeld de locaties van Koraal) en leverancier (de concernstichting) centraal.

Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de concernstichting, omdat het de kern van de dienstverlening typeert. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.
 

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Keurmerk ISO voor de zorg? Bezoek dan de Bezoek dan de website van NEN.

Keurmerk Blik op Werk, Arbeidsparticipatie
Keurmerk Blik op Werk, Arbeidsparticipatie
Sterk in Werk, de Koraal-locatie die is gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid en maatschappelijke participatie, mag het Blik op Werk-keurmerk voeren. Als onafhankelijke kwaliteitsorganisatie wijst Blik op Werk de weg naar gekeurde dienstverleners, bewezen methodieken en kennis rond duurzame arbeidsparticipatie.
Lees meer

Doel van het Blik op Werk-keurmerk is om een basisgarantie voor kwaliteit te bieden aan werknemers, werkzoekenden, werkgevers, UWV en gemeenten. Een bedrijf met dit keurmerk voldoet aan de gestelde normen. De belangrijkste ijkpunten daarbij zijn klanttevredenheid en betrouwbaarheid. Er wordt jaarlijks gecontroleerd of de kwaliteit nog op peil is.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Blik op Werk-keurmerk? Bezoek dan de website van Blik op Werk.
 Website Blik op Werk

NEN 7510:2011-certificaat
NEN 7510:2011-certificaat
Koraal is als gehele organisatie gecertificeerd voor NEN 7510:2011, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg.
Lees meer

Koraal is sinds 2017 als een van de eerste en weinige zorgorganisaties in Nederland NEN7510 gecertificeerd. Het is een norm die eisen stelt aan het informatiebeveiligingsmanagementsysteem van een zorgorganisatie en de manier waarop de organisatie met de beveiliging van informatie en informatiesystemen omgaat. De NEN 7510 dekt het hele gebied van informatiebeveiliging en blijft dus niet beperkt tot technische specificaties maar geeft ook richting aan de organisatie en het menselijk handelen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Keurmerk NEN 7510:2011? Bezoek dan de website van NEN.

Normen voor goed bestuur en toezicht
Normen voor goed bestuur en toezicht
Op een organisatie als Koraal zijn verschillende governance codes van toepassing. We werken immers op diverse terreinen: zorg, onderwijs en arbeid. Koraal hanteert twee codes: de Zorgbrede Governance Code en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.
Lees meer

Dat is onder andere terug te zien in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Koraal vraagt van de leden affiniteit en betrokkenheid met alle domeinen waarop de organisatie actief is. Daarnaast heeft elke toezichthouder voldoende kennis van de core business van Koraal.

De Zorgbrede Governance Code en de Code Goed Bestuur bevatten normen voor goed bestuur, goed toezicht en het afleggen van adequate verantwoording voor het gevoerde beleid en ondernomen activiteiten door de organisatie. Bij de vormgeving, inrichting en reglementering van Koraal hebben deze codes een belangrijke rol gespeeld. Zo zijn in de statuten bepalingen vastgelegd die ervoor zorgdragen dat er sprake is van goed bestuur en goed  toezicht overeenkomstig de codes. Voorts zijn voortvloeiend uit deze codes reglementen vastgesteld voor de Raad van Bestuur en voor de Raad van Toezicht en is een taakverdeling voor de Raad van Bestuur vastgesteld. Verder zijn met inachtneming van de codes het besturingsmodel en het managementcharter vastgesteld. Het charter regelt de verhouding Raad van Bestuur-directeuren van de regio's en Expertise Centrum.

Deel deze pagina op